Tak jako z našeho data narození můžeme zjistit naše schopnosti a pochopit jak zvládnout zase naopak své slabosti , i jméno a příjmení a další naše osobní údaje vyzařují svou energii a dávají nám informace co nám do našeho života přinášejí.

Každé písmeno v abecedě má přiřazeno nějaké číslo:

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

123456789

Každé písmeno navíc obsahuje určitou výrazovou rovinu:

Mentální rovina          A G H L P – 5

– schopnost rozebírat situace, pochopit druhého, tvořit a poznávat

Fyzická rovina          D E M N W – 5

– schopnost realizovat konkrétní plány, praktičnost

Emocionální rovina         B I J R S T X Z – 8

– schopnost vyjadřovat své city a tendence k emocím, estetická a umělecká tvořivost

Intuitivní rovina         C F K O Q U V Y – 8

– schopnost intuitivně vnímat svět, rozlišovat city a rozum

Ze jména a příjmení můžeme dále zjistit jeho vlastnosti, a to na základě součtu určených písmen a jejich redukce do č. 9 nebo 11, 22.

Výrazové číslo         součet písmen jména a příjmení

-vyjadřuje vnější charakter osobnosti, jak se jeví navenek

Aktivní číslo         součet písmen ve jméně

– vyjadřuje co nám přináší naše jméno

Dědičné číslo         součet písmen v příjmení

-vyjadřuje co nám přináší naše příjmení a co si z něj neseme z rodiny

Realizační číslo          součet všech souhlásek

– vyjadřuje předpoklady a schopnost člověka jednat

Intimní číslo          součet všech samohlásek

-obsahuje vnitřní přání a touhy člověka, které nemusí projevit

Iniciály         součet první hlásky jména a první hlásky příjmení

– určují rys a chování osobnosti člověka

Iniciála jména         první hláska jména

– charakterizuje intimní rys osoby

Iniciála příjmení         první hláska příjmení

– charakterizuje společenský rys a vnější život

Pro zjištění vlastností a schopností, které nám dává naše jméno a příjmení nebo název si jej rozepíšeme do mřížky:

               4 1 9 9 5     4 9 2 6 8 3 1 4 6 4 1

Např.     MARIE    DRBOHLAVOVÁ

              F M E E F   F E E I MMM I I   I M

roviny: mentální – 5     fyzická – 3     emocionální – 4    intuitivní – 4

36999
258
1114444 

    výrazové č. – 4
    aktivní č. – 1
    dědičné č. – 3
    realizační č. – 11
    intimní č. – 11
    iniciály – 8
    iniciála jména – 4
    iniciála příjmení – 4

1 – sebejistota, silná vůle

chybí – nedostatek sebedůvěry, obtížnost v jednání s lidmi

převládá – panovačnost, snaha ovládat druhé

2 – ochota ke spolupráci

chybí – obtíže při spolupráci, problémy v komunikaci, podřízenost

převládá – přílišná horlivost, spoléhání na druhé, pasivita

3 – komunikace a dobré vyjadřování, snadné navazování kontaktů

chybí – uzavřenost, nepřízpůsobivost

převládá – upovídanost, přelétavost

4 – pracovitost, organizační schopnosti

chybí – nedbalost, potíže s organizací

převládá – strohost, puntičkářství, nedostatek fantazie

5 – změna a záliba v cestování

chybí – přecitlivělost na změny, sobectví, nedostatek otevřenosti

převládá – nestálost a sklon k výstřelkům a přílišnému užívání si

6 – harmonie, smysl pro rodinu a domov

chybí – obtíže v partnerském vztahu, sklon příliš požadovat po druhém

převládá – služebnost, vlastnické vášně

7 – vcítění se do ostatních, idealismus, smysl pro analýzu

chybí – nesnadné dorozumění, uzavřenost, nezájem – laxnost

převládá – fanatismus, utkvělé představy

8 – aktivita, ctižádostivost, úspěch ve finančních záležitostech

chybí – nestálost v materiálních věcech, pasivita

převládá – agresivita, výstřelky, chtivost, nadměrný vztah k penězům

9 – oddanost, pomoc druhým

chybí – sobectví, egoismus, trápení

převládá – obětavost, popření sama sebe, neschopnost žít v realitě – deziluze

Další osobní údaje a jejich vysvětlení co znamenají

Adresa bydliště

-součet písmen v adrese ulice nebo města a zvlášť čísla popisného nám dá informaci jak se tam budeme cítit

Číslo telefonu

-součet čísel nám dá informaci jaký vztah budeme mít k telefonu a jak nám bude sloužit

SPZ auta

-součet písmen a čísel nám sdělí jaké má naše auto předpoklady

Název obchodní firmy,obchodu

-součet písmen nám dá předpoklady jak se firmě bude dařit a jak bude prosperovat